Co se děje přírodě, děje se i nám.


Jak souvisí klimatické změny a lidské zdraví?


Odjakživa jsme byli ohrožení suchem, povodněmi, požáry a dalšími přírodními událostmi. V případě klimatických změn však nejsme pouze oběti – jsme hlavní příčina.

Klimatickou změnu na počasí holt nesvedeme a její následky pociťujeme na vlastní kůži stále více. Chátrající životní prostředí na nás dopadá ve formě zhoubným nádorů, alergií, respiračních a kardiovaskulárních onemocnění, poruch reprodukce a nervového vývoje.


Čím konkrétně působíme změnu klimatu?


 • používání a spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu)

 • výfukové plyny z osobních a nákladních automobilů

 • metanové plyny z chovu hospodářských zvířat a zvířat pěstovaných na maso

 • zvýšená průmyslová výroba
 • uvolňování oxidu uhličitého v důsledku odlesňování

 • emise z průmyslových hnojiv a zemědělských činností

 • rozklad a spalování odpadu na skládkách

Znečištěné ovzduší


Jen v EU je znečištěnému ovzduší přičtena předčasná smrt více než 300 tisíc lidí za rok. Spalování fosilních paliv vedlo v Evropě během roku 2020 ke 117 000 úmrtí v důsledku vystavení ovzduší znečištěnémujemnými prachovými částicemi PM2,5.
 • častější výskyt astmatických záchvatů

 • zhoršený průběh plicních a respiračních onemocnění

 • nárůst respiračních alergií
Horko a sucho


V Evropě bylo v červenci 2022 zaznamenáno o 16 % více úmrtí než téhož v předchozím roce. Jen v Praze se průměrný počet úmrtí spojených s horkem zvýšil z 50 na 90 ročně.
 • zvýšená hospitalizaci pro kardiovaskulární a srdečně cévní nemoci

 • úpal

 • nepříznivé výsledky těhotenství

 • zhoršení spánku

 • špatné duševní zdraví
Vedle těchto příkladů vytváří dlouhodobé sucho a horko ideální podmínky pro rozmnožování klíšťat a prodlužuje jejich životní cyklus. Výrazně se tak zvyšuje riziko přenosu klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy.

Narůstající teploty mají pozitivní vliv také na rozmnožování choroboplodných zárodků, toxických řas a sinic, které ohrožují kvalitu pitné a povrchové vody i potravy.
Duševní zdraví


Klimatické změny zhoršují psychické zdraví celé populace, způsobují stres, úzkosti a mohou vést až k environmentálnímu žalu a depresím. Každoroční vlny veder navíc vedou k růstu agresivity a poruchám spánku.

Když zlepšíme jedno, zlepšíme i druhé


Kvalita životního prostředí hraje zásadní roli v kvalitě a délce našeho života. Prvním krokem je si to přiznat a tím dalším přímět k tomu samému vládu a zdravotnický systém. Jedině tak můžeme společně předejít dalším předčasným úmrtím.

Musíme najít taková řešení, která budou kvalitu životního prostředí v ČR zlepšovat dlouhodobě.
Ruku v ruce s tím jsou spojena vhodná opatření a adaptace na měnící se životní podmínky.


Co potřebuje společnost?


 1. Osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti změny klimatu a dopadů na zdraví pro obyvatele, ale také pro zdravotnický systém a vládu

 2. Změnu spotřebních návyků za účelem snížení znečišťujících látek, minimalizace produkce odpadu a šetření energiemi

 3. Zlepšení pracovních podmínek a snižování působení faktorů na pracovišti (hluk, sluneční záření, vibrace…)

 4. Vývoj adaptačních strategií pro obce a města


Co od nás potřebuje příroda?


 1. Snižování emisí znečišťujících látek z vytápění domácností a dopravy

 2. Přechod od fosilních paliv na alternativní paliva a příklon k obnovitelným zdrojům při výrobě elektřiny a tepla

 3. Přechod na oběhové hospodářství, snižování celkové produkce odpadů a skládkování 

 4. Podporu ekologické stability krajiny a udržitelného hospodaření obnova lesů, zvyšování kvality zemědělské a lesní půdy, prevence eroze

 5. Systémové řešení zadržování vody v krajině a vytváření lesů odolných vůči změně klimatu

 6. Podporu biologické rozmanitosti

 7. Přípravu vůči mimořádným událostem (např. protipovodňové stavby)

 8. Nárůst městské zeleně


Jak se můžete zapojit?Vzdělávejte se, bavte se o těchto tématech se svými dětmi a inspirujte jejich učitele, aby dělali totéž. Se svým okolím můžete třeba  rady a názory českých expertů, kteří bojují za zdravé životní prostředí pro zdravý život: short videos link︎
Promluvte si se svým lékařem o tom, jak mohou změny klimatu ovlivnit vaše zdraví a reakci na léky
︎
Vnímejte, jak vaše tělo reaguje na vysoké teploty či zvýšený výskyt alergenů, abyste mohli včas předejít problematickým situacím


︎
Ptejte se svých zastupitelů, co dělají pro zkvalitnění životního prostředí ve vašem okolí a volte takové, kteří tohle téma řeší

︎
Naučte se rozpoznávat, zda jste vy nebo někdo z vašich známých vystaveni většímu riziku zdravotních následků horka a znečištěného ovzduší (děti, starší lidé a lidé s nízkými příjmy)
Zjistěte více ještě dnesPodívejte se na naši panelovou diskuzi s českými odborníky nebo si přečtěte zprávu Lancet Countdown. Do češtiny ji přeložíte snadno s pomocí překladače.


Další zdroje informací: